NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Nya föreskrifter gäller om organisatorisk och social arbetsmiljö


Hur påverkar de nya föreskrifterna oss ledare? 31 mars 2016 börjar det gälla nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Se intervju med ledarskapsexperten Elisabeth Weidel.


Vad innebär de nya riktlinjerna i korthet?
– Föreskriften innebär att det läggs ett stort ansvar på arbetsgivaren att förebygga ohälsa. Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av en ohälsosam organisatorisk eller social arbetsmiljö. Med 10 arbetstagare eller mer, så måste det finnas skriftligt dokumenterade mål.

Varför uppkom de nya riktlinjerna? – Dels så kostar sjukskrivningar grundade på psykisk ohälsa, kopplade till arbetsmiljön, samhället oerhörda belopp. Dels måste den generella medvetenheten och kunskap hos arbetsgivna öka, om vilka faktorer som krävs för att skapa en bra arbetsmiljö där ohälsa förebyggs.

Vad händer om regelverket inte efterföljs?
- Företaget kan dömas till böter upp till 10 miljoner kronor och enskilda ansvariga personer kan dömas till straff. Därutöver kan företaget dömas till sanktionsavgifter upp till 1 miljon kronor.

Du har en två dagarskurs som handlar om den nya föreskriften. Vad är målet med kursen?
– Målet med kursen är att dels se över vad föreskriften innebär och framförallt vad som krävs av organisation och ledarskap för att skapa bra förutsättningar. Väldigt mycket handlar just om kompetens inom ledarskap och vad som krävs för att människor ska må bra.

Elisabeth Weidel

Kan du nämna några exempel på organisatoriska och ledarskapsfrågor som tas upp på kursen?
* Konflikter – Hur kan man förebygga och hantera uppkomna konflikter?
* Kränkande särbehandling – det handlar dels om att besluta vilka normer som är önskvärda och att få medarbetarna att leva efter dem och dels att genomskåda sina egna och andras fördomar och hantera dem
* Vikten av tydlighet - Att inte veta vad som förväntas avseende arbetsinnehåll, kvalitet, tid etc gör att arbetstagaren aldrig kan känna sig nöjd med sin insats, vilket är mycket stressande. Hur ska hen veta om hen lagt tid på rätt saker och om det är tillräckligt? På kursen får deltagarna kunskap om hur man skapar en tydlig organisation och ett tydligt ledarskap.
* Arbetsbelastning – som arbetsgivare gäller det att ha koll på allas arbetsmängd, innehåll och tider samt fördela dito på ett hållbart sätt.
* Delaktighet – Information – förankring – skapar motivation och arbetsglädje
* Samarbetsnormer – Hur sätter man normer och får medarbetarna att leva efter dessa? Att lyckas med detta är väldigt avgörande för om arbetstagarna kommer att trivas på en arbetsplats. En positiv anda, där vi hjälper varandra, respekterar varandras olikheter och tilltalar varandra på ett trevligt sätt, är grunden för trivsel.
* Normer och medarbetarens ansvar? – hur får jag arbetstagarna att bidra till en bra arbetsmiljö och leva efter framtagna normer?

Hur påverkas företaget av en bättre arbetsmiljö?
– Mindre sjukfrånvaro. Människor som mår bra är oftast mer produktiva, effektiva, kreativa och hjälpsamma. Därutöver ser en välmående person ur ett bredare perspektiv och gynnar därför även kunden. Mao bidrar bättre hälsa till bättre ekonomi.

Vilka tycker du har störst behov av att gå kursen?
- Chefer, arbetsledare och skyddsombud. Egentligen borde alla som har en ledande roll kunna sådant som tas upp på kursen.


Elisabeth Weidel håller följande kurser hos NFI:
Grundkurs i Ledarskap
Grundkurs i projektledning
Ledarskapet i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön - Nya föreskrifter från AMV