NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Artikel

Förhandlingsmodellen – ett medel för effektiv kommunikation i förhandling

Förhandling är kommunikation mellan två eller flera personer. Alla människor är olika och ser på en förhandling på mycket olika sätt. I grund och botten handlar det om attityder, värderingar, motivationsfaktorer och etik/moral. Det är mycket viktigt att identifiera dessa olika förhandlingsstilar.
Förhandlingar kräver förberedelse. Det är viktigt att behärska konsten att kunna identifiera den andra partens behov. När det gäller målsättning så är det speciella tekniker som gäller inom förhandling. Målen måste vara flexibla men ändå specifika. Att kunna bedöma sin styrkeposition samt att lägga fast en strategi är också en del av förberedelsen.
Konsten att etablera en väl fungerande kommunikation är basen i all förhandling. Känslor, förståelse, olika synsätt, beteenden, kulturer, m.m. För att bli en framgångsrik förhandlare krävs det att du strävar efter excellence inom kommunikation. Det finns tekniker som lätt kan användas och som ger häpnadsväckande resultat.
Det finns ett antal väl beprövade metoder inom förhandling. Det är viktigt att medvetandegöra olika tekniker och taktiker som bör och kanske inte bör användas i förhandling. Det är viktigt att träna på dessa och att bli uppmärksam på den andra partens sätt att bete sig när det gäller förhandlingstekniker och taktiker.
Vad händer efter förhandlingen? Detta är nog den utan tvekan bästa måttstocken på om en förhandling har varit lyckad eller inte. Hur har det fungerat efter förhandlingen? Hur bra är samarbete och relationer? Ibland leder förhandlingar till katastrofala följder med konsekvenser av dåligt samarbete, förlorat förtroende, bristande motivation m.m. Det är viktigt att du kan göra en revision på din förhandling efter att den är avslutad och att du på så vis kontinuerligt förbättrar dig.

Förhandlingsmodellen:

Förhandling

Författare

Jan-Åke Björck

Jan Åke
Denna artikel är skriven av Jan-Åke Björck. Jan-Åke har över 30 års erfarenhet inom internationellt affärsliv. Han är nu verksam som kommunikationskonsult med fokus på förhandling, medling, mentorskap och coachning inom området.
Jan-Åke har varit verksam och bosatt i flera år i Australien, Latinamerika, Mellersta Östern och i Asien. Under denna tid har Jan-Åke varit engagerad inom försäljning/förhandling och han har därmed också förvärvat en mycket god känsla och kunskap för olika kulturer och språk. Hans karriär präglas av en ingenjörsbakgrund där han företrätt Ericsson i ett antal större internationella telekommunikationsprojekt. Jan-Åke har även en civilekonomexamen ifrån Australien och kompletterande studier inom ”Business Management” på Berkeley University, California, U.S. och Thunderbird University, Arizona, U.S.
Jan-Åke’s kombination av beteendevetenskap och teoretiskt/praktiskt affärsliv är just det som är så bra inom området förhandling. Det handlar ju till en mycket stor del om människan, kulturella skillnader och mästerskap inom området kommunikation.
Jan-Åke har hållit seminarier och kurser runt ämnet förhandling för tusentals deltagare de senaste 8 åren. I egenskap av föreläsare och kursledare bedriver Jan-Åke en forskningsstudie genom modellering av excellens inom området förhandling. Han är certifierad Tränare inom NLP och certifierad Tränare inom området mental träning. Han är också certifierad Internationell Coach inom ICC och är legitimerad att utföra DISC analyser. Och han bistår gärna inom mentorskap och coachning i samband med förhandlings/ konflikt situationer.
Jan-Åke har agerat i roller såsom Projektledning, Försäljningschef, Produktchef och som Affärsområdes Direktör inom Ericsson koncernen. Detta har inneburit en mångfald av internationella affärsscenarier mot såväl kunder som underleverantörer, partners och konkurrenter.
Jan-Åke är också känd som en mycket god talare och presentatör som på ett pedagogiskt sätt förmedlar sitt budskap. I sin konsultativa roll erbjuder han kurser och seminarier inom förhandlingsteknik och kulturellt beteende och ledarskap genom kommunikation. Han erbjuder även medling, coachning och mentorskap inom ovan områden.
Jan-Åke Björck har skrivit artikeln:
Du förhandlar från morgon till kväll…