NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Ledarskapet i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön - Nya föreskrifter från AMV

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Från den 31 mars 2016 gäller nya föreskrifter som Arbetsmiljöverket tagit fram och som lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren att förebygga ohälsa. En målsättning med denna kurs är att du som ledare ska kunna förstå och arbeta efter det nya regelverket. Du får lära dig vad som är en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Du får också verktyg för att skapa rätt förutsättningar och hur du kan agera i olika uppkomna situationer. I en bra arbetsmiljö håller sig medarbetarna friskare och blir mer produktiva.

Sammanfattning

Det sker en ökning av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av arbetsrelaterad ohälsa. Exempel på orsaker är; felaktig arbetsbelastning, dåligt samarbetsklimat, brist på delaktighet, otydlighet och kränkande särbehandling på jobbet. Det finns med andra ord en viktig orsak till att de nya föreskrifterna från AMV har uppkommit.
För att främja hälsa och förebygga ohälsa som chef krävs det kompetens inom ett flertal områden.
Med bra normer gällande hur vi samarbetar, behandlar varandra och kommunicerar, så förbyggs bl a elakartade konflikter, bristande respekt för varandra och varandras arbetsuppgifter. Därutöver gynnas bl a samarbete, kompetensutbyte och delaktighet.
En tydlig organisation gör att medarbetarna lägger tid på rätt saker och sparar på så vis tid, De vet vad de ska uppnå och mao när de kan känna sig nöjda. Otydlighet är dessutom väldigt konfliktskapande.
Det är förstås bäst att förebygga konflikter med bra normer och tydlighet men det är också viktigt att kunna agera när och om de uppstår.
Hur kritiserar man utan att såra? Och vad ska jag säga och hur ska jag agera vid ett svårt samtal? Dessa frågor och hur vi skapar delaktighet, lämplig arbetsbörda och arbetsinnehåll är kunskap som deltagarna kommer att få med sig. Vi varvar teorier, övningar och diskussioner för att du ska kunna arbeta vidare med frågorna när du kommit tillbaka till din arbetsplats.
 
Kursen vänder sig till chefer och skyddsombud men också till alla som vill få kunskap om vad som krävs för att skapa en arbetsmiljö med förutsättningar för friska, välmående, produktiva och kreativa medarbetare.

Vad innebär de nya föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)?

 • Övergripande genomgång om de nya föreskrifterna
 • Varför har det nya regelverket tagits fram?
 • Vad händer om det nya regelverket inte efterföljs?

Vad krävs för att få välmående medarbetare som dessutom är effektiva och produktiva?

Skapa förutsättningar för ett bra samarbete - normer och värdegrunder

 • Hur tas normer fram – vilka normer vill vi ha?
 • Hur förebyggs kränkande särbehandling?
 • Hur får man organisationen att leva efter normerna och värdegrunderna?

Vikten av tydlighet

 • Medarbetaren vet vad hen ska uppnå för att känna sig tillfreds
 • Medarbetarna lägger tiden på ”rätt saker” - mindre stress
 • Förebygger konflikter

Kommunikation och konflikthantering

 • Kommunikation – att nå fram till varandra
 • Att ge kritik utan att såra
 • Förebyggande konfliktarbete
 • Konflikthantering
 • Avstyra konfliktskapande beteenden
 • Kroppsspråk

Svåra samtal – varför är det så svårt?

 • Förberedelse inför ett svårt samtal
 • Förväntade reaktioner
 • Mina egna reaktioner
 • Empati

Skapa motivation och arbetsglädje

 • Delaktighet
 • Information
 • Förankring

Medarbetarens ansvar

 • Hur bidrar medarbetaren till bättre arbetsmiljö?
 • Vart vänder sig medarbetaren med synpunkter om arbetsförhållandena?

Hälsa/livsbalans

 • Arbetsbelastning
 • Att förebygga stress
 • Livsbalans

Sammanfattning och avslutning

Kursen varvar teori, diskussioner, övningar och en test. Det finns även utrymme för frågor gällande egna erfarenheter.

 Lärare

Elisabeth Weidel
Elisabeth har 15 års erfarenhet från olika ledarbefattningar. Hon har arbetat som projektledare, platschef, regionchef, konsultchef, ingått i ledningsgrupper i stora företag samt har erfarenhet av styrelsearbete. Hon har en bred erfarenhet från IT och telekombranschen. Elisabeth har en systemvetenskaplig utbildning samt har läst ledarskap, beteendevetenskapliga utbildningar och "organisationen ur ett genusperspektiv" på ledarhögskolan i Örebro samt vid Linköpings Universitet.
Inga speciella förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega