NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Portfölj- och programstyrning och etablering av projektkontor (PMO)

Denna kurs ger många tips och metoder på hur en modern portfölj- och programstyrning av projekten i en verksamhet kan skapas och hanteras samt vilken nytta ett projektkontor (PMO) kan vara för projekten och verksamheten.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter kursen har du fått ökad kunskap om hur en projektmognadsmätning genomförs. Du vet hur man skapar en projektportfölj som är anpassad till din verksamhets övergripande mål och strategier. Du har lärt dig metoder för urval och prioriteringar mellan projekt i portföljen. Därtill kommer du att kunna följa upp portföljen med PULS-möten och resultatvärdesmetoden. Du kan använda programstyrning för samordning av projekt och aktiviteter och har förstått vad ett projektkontor (PMO) är och hur du etablerar denna funktion i din verksamhet.

Sammanfattning

Portföljstyrning Med projektportföljstyrning (Governance of portfolios) avses hantering av flera projektportföljer i en verksamhet för att på en övergripande nivå standardisera, samordna och prioritera projekt, uppdrag och aktiviteter med större betydelse.
Hanteringen av en specifik projektportfölj kallas portföljledning (Portfolio Management) och är vanligtvis kopplad till en viss del av verksamheten eller område, exempelvis produktutveckling, forskning, marknad, produktionsteknik, arbetsmetoder eller kompetensförsörjning.
Den vanligaste anledningen till att införa portföljhantering är för att kunna prioritera investeringar och optimera utnyttjandet av resurser. Ett behov som finns oavsett man tillämpar agila metoder eller arbetar med traditionell projektledning.
Programstyrning Programstyrning handlar om att samordna projekt, uppdrag och aktiviteter för att skapa nyttor som inte går att uppnå om de hanteras individuellt. Ett program kan vara en fortlöpande process som kontinuerligt förbättras inom en organisation eller så kan ett program ha ett definierat slutpunkt.
Program är viktigare än någonsin då vi idag tillämpar flera olika arbetsformer parallellt, många gånger inom samma del av verksamheten. Projekt behöver styras och resurser samordnas tillsammans med insatser som genomförs agilt och enskilda aktiviteter.
Projektkontor (PMO). Projektkontorets uppgift är framförallt att bidra till en effektivare samordning av resurser, standardisering av rapportering och uppföljning samt att utveckla kvalitén i projekten. Det finns ett stort antal varianter av olika PMO och ingen internationell standardisering av denna funktion eller dess ansvar existerar.
Ett projektkontor kan både ha en strategisk och stödjande roll. Listan på uppgifter som ett projektkontor kan hantera är lång, allt från att ha ansvar för portföljrapportering och löpande uppföljningsmöten gentemot ledning och andra beslutsfattare till att ha ansvar för verksamhetens projektmodell och projektverktyg. Vissa projektkontor är operativa med leveransansvar i projekten.
Kursen vänder sig till projekt- och programledare, portföljansvariga och projektkontorschefer samt alla som genom sin funktion har ansvar för prioritering och styrning av projekt på en ledningsnivå.

Projektmognad

 • Vad menas med projektmognad
 • Hur man mäter projektmognaden
 • Verksamhetsprocesser som berörs
 • Mätetal för projekt, program och portfölj

Portfölj- och program

 • Skillnaden mellan projekt, program och portfölj
 • Definition av portfölj och program
 • Portfölj på verksamhets- respektive enhetsnivå
 • Synliggöra och realisera nyttoeffekter

Portföljmixen

 • Att ha rätt projekt i portföljen
 • Kriterier för att välja och prioritera projekt
 • Balansera portföljen – strategi, värde, risker
 • Grunderna för resurshantering

Löpande uppföljning

 • Rapportera och visualisera projektstatus
 • Genomföra PULS-möten
 • Vilka ska deltaga på PULS-möten
 • Resultatvärdemetoden
 • Ledning och styrning av program

Projektkontor

 • Vad är ett projektkontor
 • Projektkontorets roll i verksamheten
 • Verksamhetens övergripande mål och strategier
 • Olika funktioner som ett projektkontor kan ha

Etablera ett projektkontor

 • Kontorets organisatoriska placering
 • Förutsättningar och krav på organisationen
 • Intressenterna och deras förväntningar
 • Bemanning av projektkontoret
 • Framgångsfaktorer och fallgropar

Avslutning & sammanfattning

Vi varvar teori och övningar där det ges utrymme att diskutera hur du kan tillämpa kunskaperna i din verksamhet.Inga speciella förkunskaper krävs, mer än en god kännedom om den egna verksamheten och de utmaningar ni har avseende hantering av projekten.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?
Kursbilder
PMO
En engagerad grupp av kursdeltagare från Halmstad till Luleå under en pågående interaktiv session.
Portfölj- och programstyrning
Engagemang och samarbete i fokus på vår senaste kurs i Portfölj- och programstyrning.

Översikt

 14 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
 Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *
 Tipsa kollega

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?