NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Stresshantering i praktiken - att förebygga, hantera och förstå stressen i arbetslivet

Kursen Stresshantering i praktiken ger dig ökad kunskap och hjälper dig att ta fram strategier för att skapa välmående arbetsplatser som fokuserar på resultat, hållbarhet och god hälsa.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen Stresshantering i praktiken har du fått ökad kunskap kring hur ni på arbetsplatsen kan arbeta med organisationshälsa och med hälsofrämjande insatser. Du har fått ökad förståelse för vad långvarig stressbelastning innebär samt hur signaler på utmattning kan fångas upp i ett tidigt skede. Du har även fått konkreta verktyg för att hantera ohälsa i arbetslivet samt möjlighet att i grupp få lyfta och ta del av case från verkligheten.

Sammanfattning

Arbete är förhoppningsvis en källa till utveckling, meningsfullhet och god hälsa. Men vårt arbetsliv kan också vara en grogrund för ohälsa. Under dessa dagar fokuserar vi på ökad förståelse för hur ett hälsofrämjande arbetsliv kan skapas och hur stresshantering i praktiken kan se ut. Det önskade läget i olika verksamheter är förstås att medarbetare mår bra och trivs med sitt arbete. Så som verkligheten ser ut finns det också sammanhang där arbetsvillkor och arbetsklimat leder till stressrelaterad ohälsa. Genom att förstå vad som främjar hälsa men även vilka riskfaktorer som finns kan en verksamhet bli framgångsrik med att nå resultat tillsammans med medarbetare som upplever arbetsglädje och god hälsa.
Det ställs höga krav på dig som arbetar med människor att kunna uppmärksamma, möta och hantera de situationer som uppstår i arbetslivet kopplat till stressbelastning. Numera sker dessutom kommunikationen allt oftare i digital form vilket kan vara en utmaning i mötet med andra.
Många arbetsplatser har rutiner för hur ett enskilt ärende gällande t.ex. rehabilitering ska hanteras men inga tydligt definierade strategier för vad som behöver göras i vardagen för att minimera risken för ohälsa.
Hur kan vi jobba främjande och bidra till välmående arbetsplatser som fokuserar på resultat, hållbarhet och hälsa?
Det som krävs för att bibehålla god organisationshälsa handlar till stor del om att säkerställa att väl fungerande rutiner finns på plats. Under dessa kursdagar ligger därför stort fokus på att öka vår kunskap kring hur hälsofrämjande arbete kan bedrivas i praktiken. Samt hur stressrelaterad ohälsa kan uppmärksammas och hanteras i tid.
 
För dig som är chef, arbetar med HR eller i övrigt möter medarbetare i din vardag där du har en ledande/stödjande funktion.

Introduktion

 • Vad är hälsa?
 • Förebygga ohälsa eller främja hälsa?
 • Vad säger aktuell forskning kring den utveckling som pågår?
 • Vilka stressorer är vanligt förekommande i vårt arbetsliv? Vilka har tillkommit det senaste året?
 • Hur kan hemarbete under längre tid leda till ökad stress?
 • ”IPAD” – en summering av den digitala stressens konsekvenser

Kort- och långvarig stressbelastning

 • Vad händer, fysiskt och psykiskt, vid långvarig stressbelastning?
 • Utmattningssyndrom – vad, hur och varför
 • Hur agera på arbetsplatsen vid stressrelaterad ohälsa?
 • Hur bemöta medarbetare när vi möts digitalt?
 • Rehabilitering – vikten av att ha en tydlig strategi

Arbetsbelastning och arbetstid

 • Vad säger arbetsmiljöföreskriften 2015:4 om arbetsbelastning och arbetstid?
 • Balans mellan krav, kontroll & stöd
 • Vikten av ramar & riktlinjer på arbetsplatsen
 • Instrument för analys och åtgärder på arbetsplatsen

Återhämtning

 • Vad säger arbetsmiljöföreskriften 2015:4 om återhämtning?
 • Återhämtning på och i direkt anslutning till arbetet
 • Återhämtning när arbete och fritid tenderar att flyta ihop
 • Best practice - goda exempel från verkligheten

Strategier för stresshantering på arbetsplatsen

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen
 • Förebyggande samt rehabiliterande arbete
 • Forum för arbetsmiljöarbete – hur kan det se ut?

Utvärdering & självvärdering

 • Vad säger arbetsmiljöföreskriften 2015:4 om mål för hälsoarbetet?
 • Hur mäter vi hälsoläget i organisationen?
 • Lärande loop – en metod för utvärdering och utveckling

Ledarskap

 • Leadership commitment – ett starkt stöd uppifrån
 • Strategisk kompetens – finns den i organisationen?
 • Vikten av policys och styrsystem på arbetsplatsen

Engagemang & delaktighet

 • Coachande förhållningsätt för att skapa engagemang och delaktighet
 • Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor
 • 7-stegsmodellen - en modell för coachande samtal
 • Meningsfulla möten
 • Six Step - en modell för framgångsrika möten

Nyckelfaktorer till god hälsa

 • Vilka faktorer påverkar hälsan?
 • KASAM – en gammal modell för en ny tid
 • De blå zonerna – nycklar till välmående på kort och lång sikt
 • Vilka trender finner vi i aktuell forskning?

Workshop - definiera egna strategier

 • Workshop i mindre grupper kring egna case/utmaningar
 • Egen reflektion
 • Handlingsplan

Avslut

 • Summering
 • Reflektion
Stresshantering i praktiken varvar teoriavsnitt med möjlighet till egen reflektion, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

 Lärare

Caroline Wiklund
Caroline har lång erfarenhet av att arbeta som coach, stressterapeut och arbetsmiljöstrateg. Hon har de senaste femton åren jobbat med verksamhetsutveckling på grupp- och individnivå och har jobbat med medarbetare från alla slags organisationer, från multinationella företag till mindre ideella verksamheter. Hon utbildar regelbundet i ämnen så som stresshantering, hälsofrämjande ledarskap, framgångsrik kommunikation, konflikthantering och svåra samtal. Caroline har under åren genomgått flertalet längre utbildningar inom bland annat coachning, konflikthantering, facilitering samt till stressterapeut och arbetsmiljöstrateg.
Inga förkunskaper krävs
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega