NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Upphandling av system i praktiken

Kursen Upphandling av system i praktiken ökar på din förmåga att upphandla ett tekniskt system och ger dig konkreta verktyg för effektmålbeskrivning, kravställning, utvärdering och uppföljning inom ramen för offentlig upphandling med fokus på upphandling av ett teknisk system.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen Upphandling av system i praktiken har du goda kunskaper i betydelsen av ett korrekt och komplett upphandlingsunderlag med en konsistent kravställning som en möjliggörare för kravställning av önskar vara/tjänst, utvärdering av inkomna anbud, kontraktsskrivning och leveransuppföljning samt inte minst för verifiering, validering och acceptanstester.

Du får lära dig vikten av välformulerade krav som inte kan misstolkas av en leverantör. Du får även kunskap i hur man strukturerar krav som en del av upphandlingsunderlaget så att du får en komplett och konsekvent kravställning för ditt system över hela dess tänkta livscykel.

Vidare kommer du att ha erhållit kunskaper i systemavgränsning, kravinsamling och kravprioritering. Du får också en insikt i vikten av balans mellan god kravställning och fungerande kravhantering med fokus på spårning och konsekvensanalys vid sen kravförändring.

Sammanfattning

Vill du lära dig grunderna i upphandling av tekniska system vare sig det gäller IT, komplexa system eller en tjänst, så är detta kursen för dig. Att definiera sin upphandling, skapa en gemensam syn på vad som skall upphandlas, analysera behov och formulera krav som del av upphandlingsmaterialet är en central del av en lyckad upphandling.
Att beskriva fel vara eller att beskriva en vara på fel sätt ger dig stora problem, inte bara som en del av utvärdering och val av det mest fördelaktiga anbudet, utan också senare då det tänkta systemet växer fram hos din leverantör och ni ska följa upp och slutligen godkänna det verifierade systemet innan överlämning.
Vi kommer gå igenom de olika faserna av en upphandling, med fokus på den komplexa uppgiften att kravställa rätt tekniskt system OCH dessutom kravställa på rätt vis så att minimal risk för missförstånd uppstår mellan beställare och leverantör. Om inte du kan beskriva vad du vill ha på ett korrekt och entydigt sätt, så är risken stor att du inte heller får det i slutänden. Vad du i stället upplever är problem, frustration, förseningar, sena designändringar, missnöjda intressenter/kunder samt projektförsening och projektfördyring. De verkliga exemplen på detta är många. Du skriver inte upphandlingskraven för din egen skull och de är en integrerad del av kontraktet mellan dig och din leverantör.
Du kommer att arbeta med ett konkret övningscase i grupp där vi tillsammans genomför ett antal kortare övningar och diskussioner som tar dig från start till mål av en upphandling.
Med dig hem får du förutom nya kunskaper också en praktisk handbok som beskriver upphandling av ett tekniskt system.
Kursen hålls på svenska med svenskt och delvis engelskt kursmaterial.
 
Kursen breda upplägg gör att den är lämplig för alla som arbetar med upphandling, inköp, kravställning och projektledning av upphandlingsprojekt inom främst offentlig förvaltning, men också som leverantör. Idag arbetar du kanske som; Inköpare, inköpschef, systemägare, kvalitetsansvarig eller projektledare.

Upphandling som en strategisk kompetens

 • Den lärande organisationen
 • Rollen inköpare
 • Att skapa den goda affären
 • Upphandling – ett teamwork

Upphandlingsprocessen

 • Val av upphandlingsform enligt LOU och LUF
 • Utvärderingsmodeller – hur välja pris, kostnad, teknik
 • Att utvärdera risk – Teknisk mognad och leverantörutvärdering
 • Bästa förhållande mellan pris och funktion – Hur fungerar det?

De olika kvalitetsbegreppen

 • Varukvalitet – Hur beskriva en varas kvalitet?
 • Hållbarhet och cirkulär ekonomi
 • Leveranskvalitet – Vad är det och vad är syftet?
 • Kravkvalitet – Låt din leverantör förstå dig

Den pragmatiska behovsanalysen

 • Det iterativa arbetssättet
 • Sätta upphandlingens mål
 • Konceptval och marknadsanalys
 • Att köpa in ett system eller en tjänst

Konsten att skapa systemförståelse

 • Intressentkartläggningen – Fånga ditt behov
 • Konsten att sätta omfattning och gräns
 • Systemets livscykel och krav på support
 • Korrekta krav är nyckeln till en lyckad upphandling

Upphandlingsdokumentationen

 • Upphandlingsdokumentationens innehåll
 • Kompletta och konsekventa specifikationer
 • Hur fånga anbudsgivarens svar?
 • Kvalifikations- och utvärderingskrav
 • Process för utvärdering av anbud

Uppföljning av kontrakt

 • Hur följa upp en leverantör efter kontrasignering?
 • Den tekniska granskningen av designförslag
 • Verifiering och Validering av krav
 • Acceptans och överlämning av projektresultatet
Du kommer att få arbeta i grupp med ett riktigt övningscase och ett antal gruppdiskussioner. Du kommer att genomföra en resa från identifiering av upphandlingsmål, intressentanalys, specificering, utvärdering, uppföljning och acceptans av leverans.
Inga förkunskaper krävs.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega