NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm

Ledning och styrning av IT-verksamhet - Intensivkurs

Denna kurs ger dig möjlighet att stärka dig i din roll som IT-chef, IT-strateg eller IT-samordnare. Du kommer kunna agera med större tillförsikt och bättre fullgöra din uppgift i företaget eller organisationen.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen kommer du vara stärkt i din roll som IT-chef, IT-strateg eller IT-samordnare. Du kommer kunna agera med större tillförsikt och bättre fullgöra din uppgift i företaget eller organisationen. För dig som idag inte är IT-samordnare ger kursen en utmärkt plattform för att kunna åta dig mer kvalificerade uppgifter. Du kommer också ha erhållit kunskaper inom följande områden: Hur man formulerar IT-visioner och utarbetar IT-strategier. Hur man organiserar IT-arbetet. Hur IT kan bli ett effektivt stöd för företagets verksamhetsutveckling. Hur man tacklar nya problemställningar och trender. Hur man upphandlar tjänster och skriver avtal m m.

Efter kursen kommer du också att ha erhållit tips, referenser och informationskällor för vidare förkovring i din roll som IT-chef, IT-strateg, IT-samordnare m m.

Sammanfattning

Alla är idag medvetna om den snabba utvecklingstakten inom IT-området. Inom många företag och organisationer ställs frågorna: Hur skall vi organisera oss och arbeta så att den nya Informationsteknologin utnyttjas på bästa sätt? Hur skall vi agera så att IT inte bara effektiviserar verksamheten utan även bidrar till att skapa affärsmöjligheter?
Ledare på olika platser och nivåer i organisationen har ett stort ansvar. Det är mycket viktigt att alla är införstådda med de nya möjligheterna och kan samverka på ett konstruktivt sätt. En nyckelroll i detta sammanhang har de personer som är utsedda som CIO, "IT-chefer" eller "IT-samordnare" m m. De skall många gånger formulera företagets eller avdelningens IT-strategi samtidigt som de skall vara ledare.
Baserat på diskussioner med många av våra kursdeltagare har vi förstått att det finns ett stort behov av en bred och samtidigt intensiv kurs som belyser, vägleder och diskuterar de frågor och problem som de flesta av dagens CIO:s, IT-chefer och IT-samordnare ställs inför.
Föreläsarna på denna kurs har mycket goda kunskaper inom området. De har lång praktisk erfarenhet av att leda IT-verksamhet under olika förutsättningar och inom olika branscher.
Samtliga har också mycket stor vana att som föreläsare och lärare presentera sina budskap. Tack vare lärarnas omfattande praktiska erfarenhet från olika branscher finns mycket goda förutsättningar för stimulerande och utvecklande diskussioner under kursen.
Denna kurs vänder sig till dig som står inför valet att ta klivet till en roll som IT-chef, IT-samordnare, IT-strateg, IT-ansvarig m m. Och som vill ha en bred bild av vad rollerna innebär samt vilka förväntningar omgivningen kommer att ställa.

Definition av rollerna

 • IT-chef, CIO, IT-strateg, IT-samordnare m m
 • Rollerna i organisationen
 • Organisationsformer
 • Organisationens krav och förväntningar
 • Vilken kompetens och vilka ledaregenskaper krävs?
 • När är man en bra IT-ledare?

Organisation och utveckling av IT-verksamheten

 • IT-processerna
 • Roller för samverkan
 • Styrmodeller och arbetssätt
 • Metoder för projektstyrning
 • Framgångsfaktorer

Chefs och ledarrollen - IT-chefen och medarbetarna

 • Att välja och behålla rätt medarbetare
 • Leverantörer och konsulter
 • Ständig kompetensutveckling
 • Hur genomför man effektiva och meningsfulla utvecklingssamtal?
 • Coachande ledarskap
 • Hur skapar man ett innovativt klimat?
 • Internkommunikation
 • Ledningen

IT för verksamhetens behov

 • Hur påverkar verksamhetsmål och affärsprocesser IT?
 • Hur kartlägger man behovet av IT-tjänster?
 • Hur förankrar man IT i verksamheten?

IT/IS Strategi

 • Vad är en IS/IT-strategi och varför behövs den?
 • Vad utgör underlag för en IS/IT-strategi?
 • Vad bör en IS/IT-strategi har för innehåll?
 • Varför behövs en IT-plan?
 • Mål och syfte med IT-planen
 • Strukturering av IT-planen

IT-säkerhet – orientering

 • Grunderna för IT-säkerhet och informationssäkerhet
 • Vilka områden kan omfattas av säkerhetsarbetet?
  • Hur kan man som IT-chef angripa dessa områden?
  • Hur man kommunicerar om säkerhet med användarna?
  • Hur man skyddar man sig rent konkret?

Metoder och modeller

 • Vilka metoder och modeller finns det som stöd för att bedriva IT-verksamhet?
 • Orientering av ramverk, begrepp och modeller som ITIL, RUP, V-modellen, COBIT/IT-goverance, SCRUM, UML m m

Regler att följa

 • Hur påverkar PUL, arbetsmiljölagstiftning och andra lagar samt regler som berör IT-verksamheten?
 • Vilka typer av licensavtal finns det?

Projektstyrning

 • Hur väljer man rätt projekt som ger största möjliga värde till verksamheten?
 • Business Cases, PENG-modellen, Value Management, PPS
 • Hur ser man till att projektet blir framgångsrikt och förankrat i verksamheten?
 • Hur mäter man resultatet av IT-projekt och IT-investeringar?

IT-revision – orientering

 • Vad är IT-revision?
 • Varför och när behövs IT-revision?
 • Hur går en IT-revision till och vilka utför den?

Förändringsarbete – Change Management

 • Vad innebär förändringsarbete?
 • Vad är en styrgrupp för förändringsarbete och vilka bör ingå i den?
 • Hur blir man framgångsrik i förändringsarbetet?
 • Vilka problem, som måste hanteras, uppstår generellt vid förändringsarbete?
 • Hur undviker jag problemen?
 • Mänsklig kommunikation
 • Konflikthantering

Sammanfattning och avslutning

Kursen är baserad på lärarledda avsnitt med gemensamma diskussioner, bikupor och paneldebatter.
Inga formella förkunskaper krävs, dock är allmänna kunskaper och erfarenheter kring IT-verksamhet en fördel.

Relaterade kurser

 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega

Relaterade kurser