startVi kan utbildning!Vad vill du kunna?
Nu kan du gå alla våra kurser på distans! Läs mer

NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
Tipsa kollega

Skriv ut
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan
Kursutbud > Personlig utveckling > Stresshantering i praktiken - att förebygga, hantera och förstå stressen i arbetslivet

Stresshantering i praktiken - att förebygga, hantera och förstå stressen i arbetslivet

En god arbetsmiljö minskar risken för ohälsa och bidrar till ett hållbart arbetsliv. Under dessa dagar fokuserar vi på ökad förståelse för hur långvarig stressbelastning på arbetsplatsen kan ta sig uttryck. Med ökad kunskap och medvetna strategier kan vi skapa välmående arbetsplatser som fokuserar både på resultat, hållbarhet och god hälsa.


Tipsa kollega  
Kursfakta

Längd:  2 dagar


Är du intresserad av denna kurs?
Ring 08-615 19 60 eller anmäl intresse här.
Intresseanmälan

 Kursmål

Efter genomgången kurs har du fått ökad kunskap kring hur ni på arbetsplatsen kan arbeta med ett hälsofrämjande perspektiv kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö. Du har fått ökad förståelse för vad långvarig stressbelastning innebär samt hur signaler kan fångas upp i ett tidigt skede. Du har även fått konkreta verktyg för att möta egen och andras stress samt möjlighet att i grupp och enskilt få lyfta och ta del av case från verkligheten.


 Vem bör deltaga?

För dig som är chef, arbetar med HR eller i övrigt möter medarbetare i din vardag där du har en ledande/stödjande funktion.
 

 Sammanfattning

Den psykiska ohälsan har ökat i samhället under ett antal år och innebär idag stora kostnader på alla systemnivåer. På våra arbetsplatser vittnar allt fler medarbetare om hög arbetsbelastning, otydlighet och att det kan vara svårt att sätta gränser.

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa (där ofta hög stressbelastning är en avgörande komponent) är numera vanligast förekommande hos Försäkringskassan. Inom vissa målgrupper har sjukskrivningar ökat med nästan 400 % sedan början på 2010-talet!

Det ställs allt högre krav på dig som arbetar med människor att kunna förstå, möta och hantera de situationer som kan uppstå på arbetsplatsen kopplat till stressbelastning. Arbetsmiljöföreskriften OSA 2015:4 reglerar vilket ansvar som ligger på arbetsgivaren kopplat till arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. I samverkan med arbetstagare och skyddsombud ska ledningen systematiskt arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Vad kan då göras för att vända utvecklingen och för att skapa välmående arbetsplatser som fokuserar på resultat, hållbarhet och hälsa?

Det hälsofrämjande och proaktiva arbetet blir allt mer viktigt. Många arbetsplatser idag har rutiner för hur ett rehabärende ska hanteras men inte vad som behöver göras i vardagen för att minimera risken för ohälsa. Det som krävs för att bibehålla en god arbetsmiljö och en välmående organisation handlar till stor del om att analysera och kartlägga de rutiner som finns och vilka som kan behövas framöver. Samt att hitta strategier för att implementera dessa nya arbetssätt och löpande följa upp dem.

Under dessa kursdagar ligger stort fokus på att öka vår förståelse för hur signaler på långvarig stressbelastning kan upptäckas i tid samt olika strategier för att öka välmåendet på arbetsplatsen.

 Övningar

Kursen varvar teoriavsnitt med möjlighet till egen reflektion, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

 Lärare

Caroline Wiklund
Caroline har lång erfarenhet av att jobba som coach, stressterapeut och med arbetsmiljöstrategier. Hon har de senaste femton åren jobbat med processledning och ledarutveckling på grupp- och individnivå inom privat tjänstemannasektor. Hon har jobbat med medarbetare från alla slags organisationer, från multinationella företag till mindre ideella verksamheter. Hon utbildar regelbundet i ämnen så som stresshantering, medvetet ledarskap, framgångsrik kommunikation, möteskultur och svåra samtal. Caroline har under åren genomgått flertalet längre utbildningar inom bland annat coachning, kommunikation- och förändringledning, konflikthantering, facilitering samt till stress- och avspänningspedagog.

 Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

 Kursinnehåll

Bakgrund

 • Hur utvecklingen har sett ut gällande psykisk ohälsa de senaste 30 åren
 • Vad lyfts fram i aktuell forskning kring den utveckling som pågår?
 • Vilka stressorer finns på våra arbetsplatser idag?
 • ”IPAD” – en summering av den digitala stressens konsekvenser
 • Kort introduktion till arbetsmiljöföreskriften 2015:4 – om social och organisatorisk arbetsmiljö

Kort- och långvarig stressbelastning

 • En sammanfattad genomgång av kroppens stressystem
 • Vad händer, fysiskt och psykiskt, vid långvarig stressbelastning?
 • Utmattningens olika faser – en översikt
 • Utmattningssyndrom – vad, hur och varför
 • Finns det fungerande behandlingsmetoder?

Arbetsbelastning och arbetstid

 • Vad arbetsmiljöföreskriften 2015:4 säger om arbetsbelastning och arbetstid
 • Egna och andras krav, kontroll över arbetssituationen och socialt stöd
 • Vikten av ramar & riktlinjer på arbetsplatsen
 • Instrument för analys och åtgärder på arbetsplatsen

Återhämtning - chefens yttersta ansvar?

 • Medveten och systematisk återhämtning för ett hållbart arbetsliv
 • Vad arbetsmiljöföreskriften 2015:4 säger om återhämtning på och i anslutning till arbetet
 • Sömnforskning – en sammanfattning om aktuell forskning kring sömn
 • Best practice - goda exempel från verkligheten

Strategier för stresshantering på arbetsplatsen - intro

 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen
 • Forum för arbetsmiljöarbete – hur dessa kan se ut
 • Stresshantering på olika systemnivåer – från individ till samhälle

Meningsfulla möten

 • Varför möten kan vara en återkommande stressor
 • ”Six Step” - en modell för framgångsrika möten

Systematisk uppföljning

 • En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • ”Lärande loop” – en metod för uppföljning och utveckling

Det coachande förhållningssättet

 • Kort introduktion till det coachande förhållningsättet
 • 11 kärnkompetenser – en sammanfattning
 • Aktivt lyssnande – en kärnkompetens
 • Kraftfulla frågor – en kärnkompetens
 • En modell i 7 steg för coachande samtal

Workshop - Utveckla dina strategier

 • Workshop i mindre grupper kring egna case/utmaningar
 • Egen reflektion
 • Handlingsplan

Ta hand om dig! – Nyckelfaktorer till eget välmående

 • Arbetsglädje i praktiken
 • Nyckelfaktorer till välmående på kort och lång sikt
 • Vad säger forskningen?

Avslut

 • Summering
 • Reflektion
 • Handlingsplan

Boka
 E-post: info@nfi.se  Tel: 08-615 19 60  Hitta till oss