NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Grundkurs i Ledarskap - Utveckla ditt personliga ledarskap

Grundkurs i Ledarskap hjälper dig att bli en bättre ledare. Oavsett om du idag arbetar som ledare, är ­nytillträdd i en ledarbefattning eller är på väg att bli ledare kommer denna kurs att ge dig nya insikter om ditt ledarskap.

Översikt

 19 950 kr ex moms
 Dag 1:  09:30 till 16:30
Dag 2:  09:00 till 16:30
Dag 3:  09:00 till 16:00
  Stockholm
NFI Utbildning
Götgatan 14
Lunch och fika ingår *

Kursmål

Efter denna ledarskapskurs kommer du ha ett startkit för att du ska känna dig trygg i din ledarroll. Du har fått de verktyg du behöver för att kunna träna vidare på egen hand.

Sammanfattning

Hur blir man en bra ledare? Man kan studera skickliga ledare och försöka ta efter. Det viktigaste är dock att man alltid utgår från sin egen person och försöker utveckla de egenskaper som krävs för att lyckas som ledare. God självkännedom är mycket viktigt om man vill bli en bra ledare.
Ingen är född till ledare även om några personer kan ha vissa medfödda ledaregenskaper. För alla gäller dock att goda insikter i ledarskapets grunder är en nödvändig bas att bygga vidare på. Genom rätt utbildning och träning kan man utan tvekan utveckla sina ledaregenskaper. Detta gäller för alla människor.
Grundkurs i Ledarskap hjälper dig att bli en bättre ledare, oavsett om du idag arbetar som ledare, är nytillträdd i en ledarbefattning eller är på väg att bli ledare. Allt kursmaterial är på svenska, framtaget av lärarens långa erfarenhet av att arbeta i ledande befattningar.
Grundkurs i Ledarskap vänder sig till dig som är nybliven ledare, på väg mot en ledande befattning eller arbetar som ledare men inte har utbildning inom området. Kursen passar ledare från alla typer av organisationer inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Vad är ledarskap?

 • Vilka är ledarens uppgifter, ansvar och befogenheter?
 • Olika situationer och verksamheter ställer olika krav på ledaren
 • Vad menas med ledarstilar och hur fungerar de?
 • Varför är flexibilitet en viktig del av ledarskapet?
 • Ledarskap i olika länder

Leda gruppen mot mål

 • Vikten av tydliga mål?
 • Vad bör man tänka på när man sätter mål?
 • Hur försäkrar man sig om att målen uppnås?
 • Till vem kan man delegera?
 • Hur mycket och vilken information ska spridas?
 • Hur planerar man arbetet utifrån mål?
 • Hur behåller man kontrollen?

Att leda en grupp

 • Gruppens utvecklingsfaser
 • Fallgropar i en grupp
 • Roller inom gruppen
 • Uttalade och outtalade normer
 • Hur vidareutvecklar man gruppen?
 • Hur man skapar en väl fungerande grupp
 • Att ta över en icke fungerande grupp
 • Vilka fördelar ger en bra gruppsammansättning?
 • Hur säkrar man en bra gruppsammansättning?

Mötesteknik

 • Formalia runt mötet
 • Hur leder man mötet?
 • Hur man får alla delaktiga.
 • Hur följer man upp det man kommit fram till under mötet?

Olika individer ställer olika krav och har skiftande behov

 • Vilket behov av ledning har en individ?
 • Hur kan man arbeta med att tillgodoser individens krav och behov?
 • Hur prioriterar man krav och behov?
 • Vilka krav har individen på ledaren?

Medarbetarens ansvar

 • Normer - vilket ansvar bör medarbetaren ta?
 • Hur skapar man normer i en grupp?

Ledarens egenskaper

 • Vem ska vara ledare?
 • Vilka egenskaper är önskvärda hos en ledare?
 • Att föregå med gott exempel
 • Självkännedom
 • Styrkor/svagheter
 • Drivkrafter
 • Vilken typ av ledare är du?
 • Självförtroende
 • Att be om återkoppling från kollegor

Kommunikation

 • Varför uppfattar vi det vi hör och ser så olika?
 • Hur når man fram med sitt budskap?
 • Hur kommunicerar man på ett tydligt sätt?
 • Vad bör man tänka på när man ger kritik?
 • Vad bör man tänka på när man får kritik?
 • Konsten att lyssna
 • Ledord vid förhandlingar
  • Resultatinriktad
  • Flexibel
  • Lyhörd
 • Hur använder man öppnande och ledande frågor?
 • Kroppsspråk

Konflikter

 • Vilka effekter har en konflikt på de inblandade?
 • Hur hanterar man olika konflikttyper?
 • Hur kommer man fram till huvudorsaken bakom en konflikt?
 • Vilka positiva aspekter för en konflikt med sig?
 • Hur hanterar man olika konfliktkällor?
 • Hur löser man en konflikt med hjälp av kartläggning?
 • Hur bör konflikthanteringsförloppet se ut?
 • Hur undviker man negativa konflikter?

Ledarskap vid förändringar och kriser

 • Hur förbereder man sig för vad som kommer att hända?
 • Hur förbereder man sig på personalens reaktion?
 • Hur ska man hantera information om förändringen/krisen?

Kvinnor och män i organisationen

 • Fördomar begränsar – genomskåda dem och föregå som ett gott exempel

Att utveckla och ta tillvara på det bästa hos individen

 • Vår inre motivation - vad driver olika människor till prestation?
 • Hur skapar jag en grupp med motiverade effektiva och produktiva medarbetare?
 • Hur tar man vara på det bästa hos individen?
 • Entusiasmera - att se det positiva i uppgiften
 • Hur hanterar man belöningar och uppmuntran till personalen?
 • Hur hjälper man personalen att växa som individer?
 • Delegering för individens utveckling
 • Vad bör man tänka på vid utvecklingssamtal?
 • Hur mycket och vilken utbildning ska man erbjuda personalen?
 • Hur ser man till att man får feedback från personalen?
 • Hur rekryterar och behåller man "rätt personal"?
 • Att ge feedback

Hälsa

 • Livskvalitet och balans i livet
 • Ledarens ansvar för individens bästa
 • Vad innebär positiv och negativ stress?
 • Hur hanterar man stress?
 • Vad menas med psykosocial arbetsmiljö?
 • Hur skyddar man sig mot utbrändhet?

Framtidens arbetsmarknad

 • Hur ser framtidens arbetsförhållanden ut?
 • Vilka krav ställs på framtidens ledare

Vad mer kan jag göra för att utvecklas som ledare?

 • Att träna vidare på egen hand
 • Vilka fördelar innebär ett mentorskap?
 • Hur väljer man en mentor?
 • Vad bör man tänka på när man bygger nätverk?

Sammanfattning och avslutning

Grundkurs i Ledarskap varvar teori, diskussioner och övningar. Det finns även visst utrymme att ta upp frågeställningar gällande egna arbetsplatsen.
Du har en vilja att utveckla ditt personliga ledarskap. I övrigt krävs inga speciella förkunskaper.

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?