NFI Utbildning

Kontaktuppgifter
tfn: 08-615 19 60(vx)
epost: info@nfi.se
Besöksadress:
Götgatan 14
118 46 Stockholm
 

Lead forward - Utveckla dig själv och ditt ledarskap

Vill du få feedback på ditt ledarskap och identifiera dina utvecklingsområden? Med hjälp av en strukturerad feedback-kartläggning kommer vi att upptäcka din utvecklingspotential och ta avstamp mot nya möjligheter för att skapa ett effektivare ledarskap.

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Kursmål

Efter kursen Lead Forward har du fått verktygen för att utvecklas och växa som ledare. Du har fått med dig en plan där du kan samla in återkoppling från dina medarbetare, identifiera och analysera dina utvecklingsområden. Detta kan sedan föras över i en konkret aktivitetsplan där du kan implementera förändringar.

Sammanfattning

Under 2 dagar får du en möjlighet att jobba med ditt eget ledarskap och dela erfarenheter och tips med andra deltagare. Du får också individuell hjälp att reflektera och implementera dina beteenden i vardagen i form av uppföljande coaching. Utbildningen startar med ett uppstartsmöte (1 timme) tillsammans med gruppen ca 2 veckor innan kursstart. Efter kursen ingår 1 timmes individuell coaching.
Alla ledare har utvecklingsmöjligheter. Med hjälp av analysverktyget ”Lead forward” och en strukturerad metod kan vi synliggöra dina ledarskapsbeteenden. Fokus ligger sedan på att arbeta i ett ”Feed forward”-perspektiv för att ta avstamp mot nya möjligheter och upptäcka din utvecklingspotential för att skapa ett effektivare ledarskap.
”Full Range Leadership Model” ligger till grund för metoden och är en av de ledarskapsmodeller som har starkast vetenskapligt stöd. En av utgångspunkterna är att ledare som önskar utöva större positiv påverkan på sina medarbetare behöver anstränga sig och vara mer aktiva i sitt ledarskap. Med hjälp av analysen kan man upptäcka var man själv behöver lägga fokus.
I LEAD FORWARD kartläggs tre kategorier av ledarbeteenden:
Avvikelsebaserat ledarskap: Här kartläggs de beteenden som fokuserar på att hantera avvikelser från önskvärda beteenden, prestationer och resultat.
Villkorligt förstärkande ledarskap: Här handlar det om de beteenden som syftar till att klargöra för medarbetare vad som förväntas av dem samt vad de kan förvänta sig i gengäld.
Transformerande ledarskap: Dessa beteenden syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. Det innefattar att agera som en god förebild, knyta den dagliga verksamheten till meningsfulla syften och visioner, stimulera till nytänkande och till att våga utmana befintliga sätt att göra saker på, lära känna och coacha sina medarbetare, och vara positiv och uppmuntrande.
 
Det här är en utbildning och utvecklingsmöjlighet för dig som vill få feedback på ditt ledarskap samt en strukturerad metod för att utvecklas framåt.

”Full Range Leadership model” – teori och bakgrund

Feedbackkartläggning med hjälp av enkät till medarbetare

  • Genomgång av feedbackrapport

Identifiering av utvecklingsområden

Tips på konkreta sätt att arbeta i vardagen för att bli en mer effektiv ledare

Handlingsplan med aktiviteter

Diskussioner och erfarenhetsdelning

Fördjupning kring områden som gruppen behöver. Det kan gälla konflikthantering, kommunikationsstilar, distansledarskap etc.

Vi använder verktyget ”Lead forward” som utgår från en strukturerad feedback-kartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Resultatet samlas i en feedbackrapport och med hjälp av ett arbetsmaterial och en strukturerad process får du hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

 Lärare

Pernilla  Silfverhjelm
Pernilla Silfverhjelm arbetar sedan många år som utbildare, ledarutvecklare och senior organisationskonsult i företag och offentlig förvaltning. Hon utbildar i ledarskap och kommunikation och modererar evenemang och workshops. Hon har utbildat och konsultat i många olika typer av branscher, som IKEA, Skanska, Regeringskansliet, Scania, JM, ISS Facility services, Deloitte, Grant Thornton, Skolverket och många fler. Pernilla sitter också i juryn för Stora Talarpriset.. Pernilla är certifierad användare av ledarutvecklingsverktyget Lead Forward.
Det krävs att du är ledare med medarbetaransvar.
 

Företagsintern kurs

Vill ni genomföra denna kurs skräddarsydd internt hos er?

Översikt

Kursen är normalt 2 dagar men kan anpassas till längre eller kortare utbildning
 Tipsa kollega